Mr. Michael's Schedule

 • Period 1 -  A+ Computer Repair (A100) 
  Period 2 -  Mobile App Development (B109)
  Period 3 -  Prep (A100)
  Period 4 -  ITGS - IB  (A100)
  Period 5 -  Accounting I (A102)
  Period 6 -  Study Hall (Cafeteria)
  Period 7 -  AP Computer Science Principles (A108)